banner113

ALANYA-KONYA SINIRINDA TESCİL HARİCİ ALANLAR TESPİT EDİLİYOR

banner106

Antalya Orman Müdürlüğü ekipleri Alanya-Konya sınırları arasında inceleme yaptı 

ALANYA-KONYA SINIRINDA TESCİL HARİCİ ALANLAR TESPİT EDİLİYOR
04 Kasım 2022 Cuma 15:24

banner108
banner238

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında Antalya, Alanya ve Antalya-Konya sınırında yer alan Yaylalar Bölgesinde Mahallelerin kullanımına yönelik tescil harici alanların tespitine etti. 


Tescil Harici Alan Nedir ?

KONUSU :Tescil harici kalmış yerler.

Bilindiği üzere, 3402 Sayılı Kanunun 22.ci maddesinin ikinci fıkrası ile "Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ila kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır. "hükmü ve gecici 4.maddesinin son fıkrası ile de, "Tapulama veya kadastro yapılıp tespit dışı bırakılan yerlerde tapulu taşınmazların maliklerinintalep etmesi halinde, bu kanun hükümlerine göre bunların kadastrosu yapılır. "hükmü getirilmiş bulunmaktadır.

Bu maddelere göre islem yapilabilmesi için;

Talep konusu taşınmaz malın kadastro veya tapulama sırasında tespit dışı bırakılmış olmakla birlikte, halen kayıt maliki ya da mirascılarinin zilyet ve tasarrufunda olması,

Talep konusu kaydın geçerli kayıtlardan olması ve tapulama veya kadastro sırasındada herhangi bir parsele uygulanmamış bulunması,

Taşınmaz malın,tahdit görmüş veya görmemiş orman sınırları içerisinde veya 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılmış yerlerden olmaması,

Tapu kaydının birlik(çalışma alanı) kayıt defterine ve uygulanmayan kayıtlar listesine alınmamış olması,

Gerekmektedir.

Bu şartları taşımayan yerlerle ilgili taleplerin kabul edilmeyerek ilgililerine,genel hükümlere göre dava açmaları gerektiği hususunda duyuru yapılması icabeder.

Ancak, kadstro müdürlüklerinin bu maddeleri farklı yorumladıkları ve bunun sonucunda da,hukuki kıymetini kaybetmiş tapu kayıtları ile tapu kaydı niteliği taşıyan bazı belgeleri, tapulama veya kadastro sırasında hiç kimsenin zilyet ve tasarrufunda olmadığı için tespit dışı bırakılmış olan ve halen de kimsenin zilyet ve tasarrufunda bulunmayan yerlere uygulanıp kadastroya tabi tuttukları ve bazen de kadastro komisyonlarinca (yetkileri olmadığı halde)bu gibi yerlerin kişiler adına tesciline karar verildiği ve bu kararların tapu sicil müdürlüklerince infaz edildiği merkeze intikal eden olaylardan anlaşılmaktadır.

Hatalı uygulamalara sebebiyet verdirilmemesi için bu gibi talepler karşılanmadan önce kadastro müdürlüklerince; birlik (çalışma alanı) kayıt defterleri, tapulama tutanakları ve kadastro beyannamelerı, tapu sicil müdürlüğündeki kayıt ve belgeler üzerinde ve ayrıca mahallinde (zeminde)etraflıca bir araştırma yapılarak;

a-Talep konusu tapu kaydının,birlik (Kadastro çalışma alanı)kayıt defterine ve uygulanmıyan tapu kayıtları listesine alınıp alınmadığı, tapuda tedavül edip etmediği,kayıt maliki veya mirascıları adına o birlikte (çalışma alanında) tapusuz olarak tespit edilmiş olan taşınmaz mallara uyup uymadığı,

b-Kayıt kapsamında olduğu iddia edilen taşınmaz malın,halen kayıt maliki veya mirasçılarının zilyet ve tasarrufunda olup olmadığı,

c-Taşınmaz malın orman sınırları içinde veya orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde bulunup bulunmadığı,

Hususları incelenerek,taşınmaz malın kadastrosunun yapılıp yapılmaması hususundaki müdürlük görüşü, belge örnekleri ile birlikte bölge müdürlüklerine intikal ettirilecektir.Bölge Müdürlüklerince de,gerektiğinde mahallinde taşınmaz malın fiziki konumu kontrol edilmek suretiyle belgeler değerlendirilerek, uygun bulunduğu takdirde taşınmaz malın kadastrosunun yapılması için gerekli talimat verilecektir.

Tereddüt halinde, Bölge Müdürlükleri görüşü de belirtilerek konu merkeze intikal ettirilip alınacak talimat doğrultusunda işleme yön verilecektir.

Bölge Müdürlüklerince kadastro yapılması yolunda verilecek talimatların bir örneği, müdürlüğün iş durumunun izlenmesi ve değerlendirilmesi bakımından merkeze (Kadastro dairesi Başkanlığına)gönderilecektir.

Kadastro Müdürlüklerince yapılacak sınırlandırma ve tespitlerde, hazine temsilcisinin, ilgisi varsa orman temsilcisinin ve ayrıca, turizm bölge,alan ve merkezi ilan edilen yerlerde Turizm Bakanlığı temsilcisinin hazır bulundurulması için ilgili kuruluşlara yazılı duyuru yapılacak ve kadastro sonuçlarını gösterir askı cetvelllerinin birer örneği ilan aşamasında bu kuruluşlara gönderilecektir.

Tapu Sicil Müdürlüklerince, bu gibi yerlerin tescili yapılmadan önce, bölge müdürlügünce kadastro yapılması için talimat verilip verilmediği hususu aranılacak ve talimat verilmeden yapılmış olan tespitlerin tescil işlemleri yapılmayacaktır.

banner109
banner110
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.