Alanya Belediyesi Kreş ve Çocuk Akademisi'nde Mezuniyet Heyecanı Alanya Belediyesi Kreş ve Çocuk Akademisi'nde Mezuniyet Heyecanı


İŞTE AÇIKLAMA
04.05.2024 tarihinde Cumhuriyet Eğitim Vakfı (CEV), iktisadi işletmesinde bulunan özel okulları adına talihsiz, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı bir basın açıklaması yapmıştır. Bu sebeplerle, Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı Başkanlığı olarak, kamuoyunu ve değerli Alanya Halkını doğru bilgilendirme zarureti hâsıl olmuştur. 

Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı İstanbul 5. Noterliğinin 06.06.1932 tarih 5041/102 yevmiye numaralı tesis senedi ile Vakıf Tüzel kişiliğine haiz olmuş olup; Alanya-Mahmutseydi’li Hamdullah Emin Paşanın tüm malvarlığını eğitim başta olmak üzere tamamıyla kamu hizmetlerine özgülediği bir vakıftır. Vakfımızın yönetim şeklinin,  mallarının muhtevasının, niteliğinin ve niceliğinin nelerden oluştuğu hususlarının belirlendiği ve her anlamıyla Alanya’nın ve Türkiye’nin örnek bir vakfı olduğu kuruluşundan bugüne aşikârdır. 

Vakfımız vizyoner bir bakış açısıyla, maddi ve manevi büyük emekler sarf ederek, “Kurucu Vakıf” sıfatıyla 2011 yılında Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ni kurmuştur. Kuruluş aşamasında Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) Üniversitemizin geliştirilmesi ve büyümesi doğrultusunda verilen taahhütler kapsamında bahse konu Çarşı Mahallesi 278 ada 1 Parselde bulunan taşınmazımız da kampüs alanı (eğitim faaliyetleri) olarak Üniversitemize devredilmiştir. Kısaca Üniversiteyi kuran da, mevzuat kapsamında bir taşınmazını Üniversitenin kurulması ve büyütülmesi için devreden de kurucu vakıf sıfatıyla Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı’dır. 

Yeni malik Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi de,  CEV Özel Okullarının da ilgili basın açıklamasında ikrar ettiği üzere 11 yıllığına ilgili taşınmazı okul olarak kiraya vermiştir. CEV Özel okulları ile Üniversitemiz arasında sadece kira ilişkisi hâsıl olmuştur. Bu sözleşme de 01.09.2022 tarihinde sona ermiştir. CEV Özel okulları 2 yıldır işgalci olarak Üniversitenin taşınmazında faaliyet yürütmektedir. 

Süresi, kapsamı ve tarafları belli olan bu sözleşme bitmeden evvelden bugüne, 5 yıldan fazla bir süredir, sözleşmenin uzatılmayacağı, burasının YÖK nazarında çok düşük bir bedelle CEV iktisadi işletmesine kiralandığı, bu kiralamanın Üniversiteyi zarara uğrattığı ve hatta kaynak aktarımı olarak algılandığı, Üniversite mütevelli heyet üyelerinin cezalar ödemek zorunda kaldığı YÖK raporlarıyla sabittir. Bu sebeplerden ziyade ilgili eğitim alanının   kampüs olması gerektiği , Üniversitenin faaliyetleri kapsamında yeni bölüm açma başvurularının yeterli derslik olmadığı gerekçeleriyle reddedildiği gibi hususlar nedeniyle kira süresinin uzatılamayacağı muhataba sözlü ve yazılı olarak bildirilmiştir.  Tüm bu süreçlere iyiniyetli olarak dahil edilmesine rağmen ve hatta 03.06.2024 tarihine kadar tüm tarafların yöneticileri ile birlikte CEV Özel okulları için tahsis dahil taşınmaz bulma gayreti içerisinde olunmasına rağmen, bugün itibariyle sanki hiçbir durumdan haberdar değilmişçesine gerçeğe aykırı ve yanıltıcı şekilde açıklama yapılması, ve kendilerini mağdur gösterme çabası vakıf mütevellisinin süreci yönetememe ve çözüm üretememe  acizliğini başka kurum ve kuruluşlara atarak örtme çabasıdır, ve bu da kabul edilemez bir tutumdur.

Alanya Üniversitesinin sahibi de yöneticisi de Kurucu Vakfımız Hamdullah Emin Paşa Ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfıdır. Alanya Üniversitesi ismi hala aynıdır ve YÖK tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararlar neticesinde kamuoyunda bu isim kullanılmaya başlanmıştır. Basın açıklamasında gerçeğe aykırı olarak Üniversitenin ve taşınmazların bir şirket tarafından yönetildiği veya devredildiği iddiası asılsızdır. Kurucu Vakıf yine vizyoner bir anlayışla Üniversitenin kuruluş amacına hizmet ederek, Üniversitenin büyütülmesi, geliştirilmesi ve uluslararası bir Üniversite olması için öncesinde tüm özel eğitim kurumları ve ilgili STK’lar ile görüşülerek ve ardından kamuoyuna açık bir şekilde yapılan bilgilendirme ile kurumsal bir firma ile işbirliği protokolü imzalamıştır. Kaldı ki basın açıklaması yapan aynı yönetim 29.12.2023 tarihinde işgal ettikleri ilgili taşınmazı  31.07.2024 tarihinde tahliye edeceklerini noter aracılığı ile resmi olarak taahhüt etmişlerdir. Bu anlamda yapılan basın açıklamasında vurgulanmaya çalışılan değerlerin ne olduğu, kimin  neye hizmet ettiğinin takdirini  Alanya kamuoyuna bırakıyoruz. 

Yukarıda izah edildiği üzere “basın açıklaması” başlığı altında sözlü, yazılı ve görsel mecrada yapılan ve gerçek dışı, yanıltıcı ve suç unsuru barındıran bu paylaşımları yapan kişi ve kurumlar hakkında adli ve idari anlamda tüm başvuru hakkımız uhdemizde kalmak üzere öncelikle eğitimden birinci derecede sorumlu Alanya Milli Eğitim Müdürlüğümüzden  gerekli soruşturmaları başlatmasını talep ederiz.
Saygılarımızla.06.06.2024

CUMHURİYET EĞİTİM VAKFI ÖZEL HAMDULLAH EMİNPAŞA OKULLARI AÇIKLAMASI
1977 yılında Cumhuriyet Eğitim Vakfı (Eski ünvanı ile Hamdullah Emin Paşa Dil ve Fen Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği) henüz Antalya’da Akdeniz Üniversitesi dahi kurulmamışken Alanyalı bir kısım eğitim gönüllüsü (Şevket Tokuş, Selçuk Gücüoğlu, Ali Dizdaroğlu, Hüsnü Barcın, Mustafa Temiz, Nazmi Dizdaroğlu, Ali Görgülü, Eşref Kahvecioğlu, Haşim Yetkin) tarafından ilçemizde kurulmuştur. 18.12.1978 başlangıç tarihli Kira Sözleşmesi ile Alanya - Mahmutseydi köyünde doğan, Hukuk Doktoru, Ağır Ceza Reisi, Siyasetçi, Meclis-i Mebusan Antalya Milletvekili Hamdullah Emin Paşa’nın kendi ve eşi adına tüm mal varlığını vakfederek 1932 yılında kurmuş olduğu Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Tahire Hanım Vakfı’na ait olan arsa, Kolej binası ve okul tesisleri yaptırmak ve işletmek için kiralanmıştır. 

Bu tarihten sonra söz konusu arsa üzerine hali hazırda (ÖHEP) Özel Hamdullah Emin Paşa Okullarının bulunduğu tüm bina ve eklentiler Cumhuriyet Eğitim Vakfı tarafından inşaa edilmiş ve eğitim faaliyeti 47 yıldır yürütülmüş ve yürütülmeye de devam edilmektedir. 2011 yılında ise Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Tahire Hanım Vakfının kurucu vakıf olduğu, Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi kurulmuş, 1978 yılından itibaren de Cumhuriyet Eğitim Vakfı Özel Hamdullah Emin Paşa Okullarının (ÖHEP) bulunduğu arsa, kurulan bu üniversiteye tahsis edilmiştir. Aynı yıl Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ile yeni bir kira sözleşmesi akdedilerek hali hazırda ÖHEP’in bulunduğu arsa tekrardan Cumhuriyet Eğitim Vakfına kiraya verilmiş, kira bedeli de peşin olarak Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine ödenmiştir. 

Ancak kısa süre önce Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Tahire Hanım Vakfının kurucu vakıf olduğu Özel Hamdullah Emin Üniversitesinin işletmesi Alanya ile organik herhangi bir bağı olmayan, merkezi İstanbul’da bulunan bir şirkete 25 yıllığına verilmiştir. Hamdullah Emin Paşa Vakfı tarafından kurulan üniversitenin adı, Hamdullah Emin Paşa ismi çıkarılarak Alanya Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 

Üniversitenin işletmesini devralan şirket, mevcut kontenjanlar dolmamışken, yeni bina yapma ve yeni bölümler açma planları doğrultusunda inşaat ruhsatı alarak Fas ve Cezayir gibi ülkelerden öğrenci getireceklerini beyan etmişlerdir. 1978 yılından beri kiralanan, yapımında binlerce hemşehrimizin emeği ve maddi katkısı bulunan Özel Hamdullah Emin Paşa Okulları binalarının, boşaltılması istenmektedir. Kurucu vakfın kurucusu Hamdullah Emin Paşa’nın bugün için paha biçilmesi zor olan taşınmazlarını sadece Alanya ve civar köylerdeki çocukların, gençlerin eğitimi için vakfetmiş olmasına karşın, bu vakıf tarafından kurulan üniversitenin işletmesinin Alanya ile herhangi bir organik bağı olmayan bir şirkete devredilmesi sonrası, bu şirketin yönlendirmesi ile türlü yasal yollara başvurulmak sureti ile okulumuzun tahliyesi için başvurmuş ise de hukuka aykırı tüm tahliye talepleri Türk Mahkemeleri tarafından reddedilmiştir. 

Hali hazırda okulun tahliyesine ilişkin herhangi bir mahkeme kararı da mevcut değildir. İfade edildiği üzere söz konusu arsa 1978 yılında Cumhuriyet Eğitim Vakfı tarafından boş olarak kiralanmış ve hiçbir kar amacı gütmeden tüm kazancını eğitime harcayarak içinde mevcut binaları yapmak sureti ile günümüze kadar eğitim öğretim faaliyetini yürütmüştür. Bugüne kadar binlerce mezun veren okulumuz tüm ALANYA halkının da desteğini alarak ayakta kalmış ve bugünlere gelmiştir. 

Bu sebeplerle ÖHEP’ in 1978 yılından bu yana tüm binalarını kendisinin yaptırdığı taşınmazdan tahliye edilmesine ilişkin her türlü hukuka aykırı talep ve benzeri durumlar hakkında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da velilerimiz, mezunlarımız, öğretmenlerimiz ve personelimiz adına Cumhuriyet Eğitim Vakfı Özel Hamdullah Emin Paşa Okulları'nın haklarını yasal yollarla koruyacağımızın bilinmesini, tüm Alanya halkı ile paylaşıyoruz.
Alanya Kamuoyuna Duyurulur!
 

Editör: Hüseyin Kalaycı