banner113

ALANYA OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDAKİ KANTİN YERİ KİRAYA VERİLECEK!

banner106

Alanya olimpik yüzme havuzu kantin yeri kiraya verilecektir

ALANYA OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDAKİ KANTİN YERİ KİRAYA VERİLECEK!
14 Aralık 2022 Çarşamba 13:51

banner108
banner238

20 m² kapalı  kantin alanının 1 (bir) yıl süre ile kiraya verme işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif (açık artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İdarenin

Adı ve Adresi: Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Pınarbaşı Mahallesi, Akdeniz Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi,  Dumlupınar Bulvarı  Konyaaltı/ ANTALYA

Telefon ve Faks no            : 0242 2803500 - 0242 2803576

Elektronik posta adresi      : [email protected]     

İhalenin Konusu:

Alanya  İlçesi Kızlarpınarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 43 ada 6 parsel numarada kayıtlı  Alanya Olimpik Yüzme Havuzu 20 m² kapalı kantin alanının 1(bir) yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

İhalenin Yeri, tarihi ve Saati:

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  (Pınarbaşı Mahallesi, Akdeniz Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi, Dumlupınar Bulvarı  Konyaaltı/ ANTALYA) Toplantı salonu,  23/12/2022 Cuma  günü saat 10:30’da yapılacaktır.

İhalenin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat Miktarı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Miktarı

 Kantin        : 15.000,00.-TL

   Kantin          : 450,00.-TL 

İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

İhaleye katılacakların:
Gerçek Kişiler:

Nüfus Cüzdanı Sureti (muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

İkametgah Belgesi

Noterden onaylı imza sirküleri

Vekaleten katılım halinde vekaletname ve imza beyannamesi

Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,

Vergi Borcu ve SGK borcu olmadığını gösterir belge

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

İstekli taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, şartnameyi tamamen okuduğunu ve buna göre istekli oluşunu bildirir dilekçe,

Geçici teminata ait dekont veya Geçici Teminat Mektubu,

İsteklilerin bağlı bulunduğu Meslek veya Esnaf Odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belge,

MEB onaylı kantin veya çay ocağı işletmeciliği ustalık veya kalfalık belgesinin aslı,

İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuzun aslı,


Tüzel Kişiler:

Faaliyet Belgesi ( Ticaret ve Sanayi Odası/Esnaf Odası vb) (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge)

Noterden onaylı imza sirküleri (Dernekler için Karar Defterinin ilgi sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.)

Şirket adına İhaleye katılacak kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,

Vergi borcu ve SGK borcu olmadığını gösterir belge (İhale tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış)

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

İstekli taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, tamamen okuduğunu ve buna göre istekli oluşunu bildirir dilekçe,

Geçici teminata ait dekont veya Geçici Teminat Mektubu,

İsteklilerin bağlı bulunduğu Ticaret Odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belge,

MEB onaylı kantin veya çay ocağı işletmeciliği ustalık veya kalfalık belgesinin aslı,

İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuzun aslı,


Ayrıca; İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliklerin ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış kantin, kafeterya, lokanta veya pastane işletmeciliği yaptığını gösterir, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri veya turizm belgeli bir tesisi işlettiklerine dair Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinden alacakları belgeleri komisyon başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.     
Adli sicil kaydı bulunanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır. Ayrıca; Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, terör ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, kamu haklarından yoksun bırakılanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenler, şerefe karşı suç işleyenler ile kamu sağlığına karşı suç işleyenler ihaleye katılamazlar.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanları Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (işletmeler servisi) adresinde görülebilir ve  İl Müdürlüğümüzün  Ziraat Bankası  TR98 0001 0000 3688 2552 615005 nolu hesabına 100,00.-TL yatırılarak makbuz karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek istekliler  kantin ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

Teklifler; 23/12/2022 tarihinde Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda ihale saatinde (saat 10:30) İhale Komisyonuna verilecektir.

İhale şartnamesi posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.

İhaleye katılamayacak olanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

 Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


 

banner109
banner110
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.