banner113

ALANYA BELEDİYESİ OBA'DA YAPIM KARŞILIĞI İŞ MERKEZİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK

banner106

Alanya'da yapım karşılığı iş merkezi 10 yıllığına kiraya verilecek inşaat

ALANYA BELEDİYESİ OBA'DA YAPIM KARŞILIĞI İŞ MERKEZİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK
02 Ocak 2023 Pazartesi 14:34

banner108
banner238

SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İLANI

1- İHALE KONUSU :

Mülkiyeti Alanya Belediye Başkanlığına ait, tapuda Antalya İli Alanya İlçesi  Oba  Mahallesi 129 Ada 9 Parselde kayıtlı, imar planında blok nizam olan,579,02 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz üzerinde İŞ MERKEZİ İNŞA EDİLMESİ VE ON (10) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ, İş merkezinden ihale sonucu kesinleşen bedel üzerinden üst kullanım bedeli alınması, işletme süresi sonunda taşınmaz üzerindeki bütün yapı ve tesisler sağlam ve işler vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye teslim edilmek üzere taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren 10 (On) Yıl  süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle ihale edilecektir.

2- ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER :

İhale şartnamesi Alanya Belediye Başkanlığı veznesine Bin (1.000,00) TL yatırılarak, alınacak makbuz karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

3- TAHMİNİ TOPLAM YATIRIM MALİYETİ :

 1. İhaleye konu projenin yatırım maliyeti toplam olarak tahmini KDV hariç Onmilyonbeşyüzseksenbirbinyediyüzatmışdokuz.LiraKırkbeş.Kuruş.(10.581.769,45)TL’dir. Tahmini toplam yatırım maliyeti geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

 2. İhaleye konusu taşınmaz yapım (inşaat) süresi de dahil On (10) yıl  süreli sınırlı ayni hak tesis edilecek olup, ilk yıl için ÜstKullanım Bedeli İkiyüzotuzbin(230.000,00) TL’dir. İhalede yarışma (arttırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4- GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT :

 1. Geçici teminat oranı yüzde üç (%3) olup tutarı tahmini toplam yatırım maliyeti ve yıllık tahmin edilen Üst Kullanım Bedeli (on Yıllık) toplamı üzerinden Üçyüzseksenaltıbindörtyüzelliüç.Lira,sekiz.Kuruş.  (386.453,08.) TL’dir.

 2. Kesin teminat oranı yüzde altı (%6) olup tahmini toplam yatırım maliyeti ve ihale sonucu belirlenen üst kullanım bedeli (On Yıllık) için ayrı ayrı İhale Şartnamesine uygun olarak verilecektir.

5- İHALE YERİ VE TARİHİ :

İhale  Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58 - Alanya/Antalya adresinde bulunan Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni Toplantı Salonunda 19.01.2023 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’da İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır. Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni söz konusu ihale için 19.01.2023 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'da toplanacaktır.

6- YAPIM VE İNŞAAT SÜRESİ :

Yatırım konusu inşaatın tamamlanma süresi İhale konusu yatırımın yer teslim tarihinden itibaren, inşaat ruhsatının alınması da dahil oniki (12) aydır. Toplam Sınırlı Ayni Hak Tesissüresi yapım (inşaat) dahil on (10) yıldır.
7.İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi, vergi kimlik numarası vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,

 1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

 2. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 3. Tüzel kişi olması halinde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.),

 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri,

 5. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 6. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

 7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (Kira Şartnamesi Ek-2),

 8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 • Kira Şartnamesi ekinde örneğine yer verilen geçici teminat mektubu (Ek-3) (teklif zarfı içine sunulacaktır), geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

 1. Kira Şartnamesinin 9 uncu maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

 2. Vergi borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

 3. Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge,

 4. Alanya Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Alanya Belediye Başkanlığından  alınmış Alanya Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş  borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti,

 5. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

 6. Kira Şartnamesinde örneğine yer verilen (Ek-4) teklif mektubu.

7- TEBLİGAT ADRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

İsteklinin ihale başvurusu sırasında bildirdiği ikametgâh veya iş yeri adreslerinde bulunan kişilere yapılan tebligatlar isteklinin kendisine yapılmış sayılır. İhale dosyasında bildirilen adreslerde değişiklik olduğu takdirde MÜŞTERİ bu durumu onbeş (15) gün içerisinde Alanya Belediye Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde mevcut adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.

8- AYRINTILI BİLGİ VE YER GÖSTERME :
Teklif verecek istekliler,ayrıntılı bilgi için Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.
9- TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

Teklifler 18.01.2023 günü saat 16.00'yakadar sıra numaralı alındı makbuzları karşılığında Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58 - Alanya/Antalya adresinde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına (Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklifin 18.01.2023 günü saat 16.00'ya  kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. Faks veya internet ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10-İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 

banner109
banner110
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.