banner113

MİLLİ EMLAK, ALANYA'DA 15 ADET TAŞINMAZI "HAM TOPRAK, TARLA, TEKNE YAT VB.) SATIŞA SUNUYOR!

banner106

Alanya Milli Emlak Müdürlüğü 15 adet taşınmazı (ham toprak, tarla, tekne, yat vb.) satışa sunuyor

MİLLİ EMLAK, ALANYA'DA 15 ADET TAŞINMAZI "HAM TOPRAK, TARLA, TEKNE YAT VB.) SATIŞA SUNUYOR!
28 Temmuz 2023 Cuma 12:22

banner108
banner238

İ L A N
ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

No

İşlem

Meop
No:

Mahalle

Ada/Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Cinsi

İmar
Durumu

Fiili
Durumu

Hazine
Hissesi

Tahmini Bedel
(TL)

Geçici Teminat
(TL)

İhale
Tarihi

İhale Saati

1

Satış

07030122883

Çamlıca

210/27

2.186,00

Ham Toprak

İmarsız

Kısmen İşgalli (Meyve Bahçesi)

Tam

330.000,00

99.000,00

08.08.2023

09:00

2

Satış

07030116311

Şıhlar

493/2

404,27

Hali Arazi

İmarsız

Boş

Tam

105.000,00

31.500,00

08.08.2023

09:30

3

Satış

07030106612

Mahmutseydi

197/62

697,41

Hali Arazi

İmarsız

Boş

Tam

75.000,00

22.500,00

08.08.2023

10:00

4

Satış

07030106526

Mahmutseydi

284/25

880,63

Hali Arazi

İmarsız

Boş

Tam

360.000,00

108.000,00

08.08.2023

10:30

5

Satış

07030107977

Kayabaşı

103/2

614,98

Ham Toprak

İmarsız

Boş

Tam

100.000,00

30.000,00

08.08.2023

11:00

6

Satış

07030104852

Yaylalı

101/179

495,67

Taşlık ve Kayalık

İmarsız

Boş

Tam

744.000,00

223.200,00

08.08.2023

11:30

7

Satış

07030104850

Yaylalı

101/161

449,57

Taşlık ve Çalılık

İmarsız

Boş

Tam

900.000,00

270.000,00

08.08.2023

12:00

8

Satış

07030108294

Türktaş

222/2

8.257,45

Hali Arazi

İmarsız

Boş

Tam

1.033.000,00

309.900,00

08.08.2023

14:00

9

Satış

07030119592

Karapınar

254/15

1.117,24

Tarla

İmarsız

İşgalli (Meyve Bahçesi, Toprak Havuz)

Tam

70.000,00

21.000,00

08.08.2023

14:20

10

Satış

07030108026

Karapınar

254/24

567,04

Ham Toprak

İmarsız

Kısmen İşgalli (Kuru Tarım )

Tam

25.000,00

7.500,00

08.08.2023

14:40

11

Satış

07030122727

Karapınar

260/9

1.074,11

Tarla

İmarsız

Boş

Tam

45.000,00

13.500,00

08.08.2023

15:00

12

Satış

07030107489

Karapınar

267/7

7.485,90

Taşlık

İmarsız

İşgalli (Meyve Bahçesi, Tarımsal Havuz)

Tam

220.000,00

66.000,00

08.08.2023

15:20

13

Satış

07030122438

Elikesik

182/37

1.243,50

Hali Arazi

İmarsız

İşgalli (Meyve Bahçesi)

Tam

747.000,00

224.100,00

08.08.2023

15:40

No

İşlem

Cinsi – Modeli - Tipi

Fiili Durumu

Boyu ve Eni

Bulunduğu Yer

Tahmini Bedel
(TL)

Geçici Teminat
(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

14

Satış

Yaman 2014 isimli 1460829 gemi numaralı yat

Tamirle Kullanılabilir

17,65 mt. – 5,30 mt.

Alanya S.S. Su Ürünleri Kooperatifi İskele Balıkçı Barınağı

120.000,00

36.000,00

08.08.2023

16:10

15

Satış

Rixos 01 isimli 2704596 gemi numaralı tekne

Tamirle Kullanılabilir

7,80 mt. – 2,30 mt.

Alanya S.S. Su Ürünleri Kooperatifi İskele Balıkçı Barınağı

40.000,00

12.000,00

08.08.2023

16:30

1- Yukarıda niteliği belirtilen taşınırlar ile taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2- Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmek istenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzdeyirmi) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
3- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden, 5.000.000,00 TL’ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL’ye (Onmilyon TL) kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000,00 TL’yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilecektir.
4- (14.) ve (15.) sıradaki taşınırların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, ihale bedelleri üzerinden ayrıca katma değer vergisi hesaplanarak tahsil edilecektir. Bununla birlikte; diğer vergi, resim, harç ile diğer belgelerin alınmasındaki ödeme vb. her türlü masraf alıcıya aittir.
5- İhale ilanından sonra taşınırların üzerine mahkemece konulacak ihtiyati tedbir vb. gibi hallerde ilgili kararın sonucuna göre devir işlemi değerlendirilecektir. Alıcı karar sonucunu beklemek zorundadır. Bu gibi hallerde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tedbir ve benzeri durumlarda İdarenin ve İhale Komisyonunun durumdan haberdar olması halinde taşınırların satış ihalesi yapılmayacaktır.  
6- Satışı yapılan taşınmazların işgalli olması durumunda doğabilecek her türlü ihtilafların sorumluluğu alıcıya aittir.
7- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
8- İhaleyi kazanamayanlara (ihaleden çekilen, ihaleye katılmayan, vb.) geçici teminat iadesi sadece banka aracılığıyla yapılacaktır.
9- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri -2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi suretiyle- süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) bedelinin yatırıldığına dair makbuzu (geçici teminatın banka aracılığıyla ödenmesi halinde, tutarın ilgili muhasebe hesaplarına aktarıldığına dair makbuzu) ibraz etmeleri,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan,  İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslını vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
Gerekmektedir.
10- Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
12- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                      
İlan olunur.
Telefon: 0242 511 66 28   Faks : 0242 513 77 25    www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.
 

banner109
banner111
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.