ALANYA KENT KONSEYİ: FAİZ KARARI ALANYA ESNAFI OLUMSUZ ETKİLEYECEK! ALANYA KENT KONSEYİ: FAİZ KARARI ALANYA ESNAFI OLUMSUZ ETKİLEYECEK!


  • ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

No

İşlem

Mebis
No:

Mahalle

Ada/Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Cinsi

İmar
Durumu

Fiili
Durumu

Hazine
Hissesi

Tahmini Bedel
(TL)

Geçici Teminat
(TL)

İhale
Tarihi

İhale Saati

1

Satış

07030106612

Mahmutseydi

197/62

697,41

Hali Arazi

İmarsız

Boş

Tam

697.410,00

209.223,00

24.04.2024

09:00

2

Satış

07030114363

Mahmutseydi

222/44

2.332,22

Ham Toprak

İmarsız

Boş

Tam

5.500.000,00

1.650.000,00

24.04.2024

09:45

3

Satış

07030106524

Mahmutseydi

284/5

981,04

Hali Arazi

İmarsız

Boş

Tam

1.800.000,00

540.000,00

24.04.2024

10:30

4

Satış

07030106528

Mahmutseydi

286/3

1.257,20

Ham Toprak

İmarsız

İşgalli (Kısmen Bahçe)

Tam

2.265.000,00

679.500,00

24.04.2024

11:15

5

Satış

07030117340

Mahmutseydi

300/6

850,10

Taşlık

İmarsız

Boş

Tam

1.920.000,00

576.000,00

24.04.2024

12:00

6

Satış

07030106450

Mahmutseydi

300/7

566,40

Hali Arazi

İmarsız

Boş

Tam

1.280.000,00

384.000,00

24.04.2024

14:00

7

Satış

07030117364

Mahmutseydi

300/9

851,86

Taşlık

İmarsız

Boş

Tam

1.710.000,00

513.000,00

24.04.2024

14:45

8

Satış

07030107977

Kayabaşı

103/2

614,98

Ham Toprak

İmarsız

Boş

Tam

614.980,00

184.494,00

24.04.2024

15:30

9

Satış

07030107456

Gözüküçüklü

106/1

2.042,48

Kayalık

İmarsız

Boş

Tam

1.021.240,00

306.372,00

24.04.2024

16:15

10

Satış

07030110204

Çamlıca

140/12

1.683,70

Hali Arazi

İmarsız

Boş

Tam

260.000,00

78.000,00

25.04.2024

09:30

11

Satış

07030108447

Karamanlar

108/224

3.064,34

Hali Arazi

İmarsız

Boş

Tam

460.000,00

138.000,00

25.04.2024

10:15

12

Satış

07030116981

Uğurlu

145/55

4.993,70

Ağaçlık

İmarsız

Boş

Tam

1.200.000,00

360.000,00

25.04.2024

11:00

13

Satış

07030107201

Uğurlu

209/2

2.103,21

Kayalık ve Ağaçlık

İmarsız

İşgalli (Kısmen Bahçe)

Tam

1.055.000,00

316.500,00

25.04.2024

11:45

14

Satış

07030104477

Bıçakçı

141/1

5.804,20

Çalılık ve Pürenlik

İmarsız

İşgalli (Kısmen Bahçe)

Tam

4.070.000,00

1.221.000,00

25.04.2024

14:00

15

Satış

07030102441

Bıçakçı

138/10

3.505,09

Çalılık ve Pürenlik

İmarsız

İşgalli (Keçiboynuzu ve Zeytin Bahçesi)

Tam

5.260.000,00

1.578.000,00

25.04.2024

14:45

16

Satış

07030112008

Oba

454/5

812,00

Arsa

Konut Alanı

Boş

Tam

17.052.000,00

5.115.600,00

25.04.2024

15:30

17

Kiralama

07030201451

Kestel

---

99,00

DHTA

İmarsız

Boş

Tam

105.000,00

31.500,00

25.04.2024

16:15

1- Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazların satış/kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık telif usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2- 16. sıradaki taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup; ayrık nizam, 4 kata kadar müsaadelidir (Emsal:0,80, Taks:0,20)
3- Satışı yapılacak taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmek istenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzdeyirmi) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
4-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden, 5.000.000,00 TL’ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL’ye (Onmilyon TL) kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000,00 TL’yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilecektir.
5-17. sıradaki taşınmaz “rekreatif amaçlı iskele” olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilecektir. Taşınmazın karşısında yazılı tahmini bedeli üzerinden yapılacak ihale sonucu kararlaştırılacak olan kira bedeli ilk yıl kira bedeli olacaktır. Kiracıdan, kira bedeli haricinde ayrıca %6 (yüzdealtı) Kati Teminat, %0,189 (bindebirvirgülseksendokuz) Damga Vergisi ve %0,569 (bindebeşvirgülaltmışdokuz) Karar Pul Bedeli tahsil edilecektir. Her yıla ait kira bedeli peşin ödenebileceği gibi yılı içerisinde 4 (dört) eşit taksitte de ödenebilir.
6-Satışı/kiralaması yapılan taşınmazların işgalli olması durumunda doğabilecek her türlü ihtilafların sorumluluğu alıcıya aittir.
7-Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
8-İHALEYİ KAZANAMAYANLARA (İHALEDEN ÇEKİLEN, İHALEYE KATILMAYAN, vb.) GEÇİCİ TEMİNAT İADESİ SADECE BANKA ARACILIĞIYLA YAPILACAKTIR.

9- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri -2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi suretiyle- süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) bedelinin yatırıldığına dair makbuzu (geçici teminatın banka aracılığıyla ödenmesi halinde, tutarın ilgili muhasebe hesaplarına aktarıldığına dair makbuzu) ibraz etmeleri,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan,  İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslını vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
Gerekmektedir.
10-Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
12-Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlan olunur.
Telefon: 0242 511 66 28   Faks : 0242 513 77 25    www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.
Geçici teminatın ödenebileceği banka hesap bilgileri; Banka Adı: Ziraat Bankası, Şube Adı: Alanya, IBAN: TR37 0001 0000 3900 0010 0050 49, Hesap Adı:TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı