Rüçhan hakkını kullanmak ne demek?

Rüçhan hakkı; ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür. Yeni pay alma haklarının alınıp satılabilmesi için işlem sırası açılır.

RÜÇHAN HAKKINI KULLANMAYA DAVET İLANI:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 08.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; şirketin 6.000.000 TL olan sermayesinin 4.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL ye çıkarılmasına, artırım ile çıkarılacak yeni payların emisyon primli olarak çıkarılmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre artırılan 4.000.000 TL (nominal) bedelli hisse karşılığında taahhüt edilmesi gereken primli sermaye tutarı 12.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Genel Kurul tarafından karar verilen 4.000.000 TL nominal bedelli sermaye artırımı karşılığında primli olarak 12.000.000 TL lik pay ihraç edilecektir.  Artırılan emisyon primli sermaye artırımı ile ilgili olarak genel kurulumuzca şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine sermaye artırımına iştirak edecek ortakların hissesi oranında sermaye artırımına katılma hakları (rüçhan hakkı) bulunmakta olup rüçhan hakkını kullanmaları ile ilgili bir kısıtlama getirilmemiştir.

Rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların mevcut hisseleri oranında rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacaklarını, kullanacaklar ise bu hakkı ne miktarda kullanacaklarını, başka ortaklara ait  kullanılmayan rüçhan haklarını kullanmak isteyip istemediklerini içeren ekli örneğe uygun olarak yazılı başvurularını ve yine iştirak etmek istemeleri halinde, kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerinin emisyon primi tutarının tamamı ile sermaye olarak ödenecek nominal bedelli hisselerin ¼ ünü  Yapı ve Kredi Bankası Alanya Keykubat Şubesi TR74 0006 7010 0000 0033 9275 23 iban nolu hesaba “sermaye artırım bedeli” olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde şirketimize  ulaştırmaları, pay bedelinin ¼ ü ile emisyon primi ödemelerinin tamamının ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin dekontu eklemeleri 15 günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacaklarını beyan etmelerine rağmen, sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde hiçbir ihtara  gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılacağı hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca ilan olunur


EK:1: Yalnızca Kendi Payı Kullanımı İçin Dilekçe Örneği

ALİDAŞ ALANYA LİMANİŞLETMELERİ DENİZCİLİK TUR TİC VE SAN A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığına

Ortağı olduğum şirketinizin 08.04.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 6.000.000 TL olan ve 4.000.000 TL sermaye; 8.000.000 TL de emisyon primli ve nakit olarak arttırılmasına karar verilen şirket sermayesi ile ilgili payıma düşen rüçhan hakkımın tamamını kullanmak istiyorum.

Ayrıca diğer ortaklar tarafından kullanılmayacak rüçhan haklarının da payıma düşen kısmını herhangi bir miktar ile sınırlı olmaksızın ……………………… TL ye kadar kullanmak istiyorum.

Kendi payıma isabet eden rüçhan hakkım ile ilgili olarak, almak istediğim paylara isabet eden sermaye miktarımın ¼ ü ile prim tutarının tamamını tarafıma iletilen banka hesabına bloke ettim, dekontları tescil için Yönetim Kuruluna İletiyorum. İştirak taahhütnamesi ve dekontlar ektedir.  Diğer ortaklarca kullanılmayan rüçhan hakkından payıma düşen miktarın tarafıma bildirilmesi halinde onlar için yapılan ödeme dekontları ve iştirak taahhütnamesi ayrıca şirketinize tevdi edilecektir. 
Saygılarımla
(Ortak Adı/Soyadı/İmza)


Ek:2: Diğer Ortakların Rüçhan Hakkını Kullanma Talebi

ALİDAŞ ALANYA LİMANİŞLETMELERİ  DENİZCİLİK TUR TİC VE SAN A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığına

Ortağı olduğum şirketinizin 08.04.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 6.000.000 TL olan ve 4.000.000 TL sermaye; 8.000.000 TL de emisyon primli ve nakit olarak arttırılmasına karar verilen şirket sermayesi ile ilgili payıma düşen rüçhan hakkımın tamamını kullanmak istiyorum.

Ayrıca diğer ortaklar tarafından kullanılmayacak rüçhan haklarının da payıma düşen kısmını herhangi bir miktar ile sınırlı olmaksızın ……………………… TL ye kadar kullanmak istiyorum.

Kendi payıma isabet eden rüçhan hakkım ile ilgili olarak, almak istediğim paylara isabet eden sermaye miktarımın ¼ ü ile prim tutarının tamamını tarafıma iletilen banka hesabına bloke ettim, dekontları tescil için Yönetim Kuruluna İletiyorum. İştirak taahhütnamesi ve dekontlar ektedir.  Diğer ortaklarca kullanılmayan rüçhan hakkından payıma düşen miktarın tarafıma bildirilmesi halinde onlar için yapılan ödeme dekontları ve iştirak taahhütnamesi ayrıca şirketinize tevdi edilecektir. 

Saygılarımla
(Ortak Adı/Soyadı/İmza)

ALİDAŞ ALANYA LİMAN İŞLETMELERİ DENİCİLİK TURİZM TİC VE SAN A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ

 

Şirketin Ünvanı

:

ALİDAŞ ALANYA LİMAN İŞLETMELERİ DENİZCİLİK. TUR. TİC VE SAN. A.Ş.

Şirketin Adresi

:

Çarşı Mah İskele Meydanı  07400   ALANYA/ TURKIYE  
 

Genel Kurul Tarihi

:

08.04.2023

Şirketin Tescilli Sermayesi

:

6.000.000,00 TL

Yapılacak (Karar verilen) Sermaye Artışı

:

12.000.000,00 TL

Bir Payın İtibari Değeri

:

1 (Bir) TL

Bir Payın Primli Değeri

:

3 (Üç) TL

Taahhüt Edilen Sermaye Tutarı (Nominal)

:

4.000.000,00 TL

Taahhüt Edilen Sermaye Tutarı (Primli)

:

12.000.000,00 TL

Ortağın Adı Soyadı

:

Taahhüt Edilen Pay Adedi

:

Taahhüt Edilen Sermaye Tutarı (Primli)

:

Peşin Ödenen Tutar

:

Şirketinizin yapacağı primli sermaye artışında payıma düşen miktarda sermaye artışına katılmak istiyorum. Bu amaçla sermayenin ¼ ü olan …………………………. TL ile ………………………………….. TL prim bedelinin tamamını ödedim.
Sermaye artırımının 3 ay içinde gerçekleşmemesi halinde bu taahhüdümle bağlı olmayacağım.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 459. maddesi gereğince yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kayıtsız şartsız taahhüt ederiz.