2019 yılının Temmuz ayında büyük tartışmalarla kurulun Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

CHP’nin, kanundaki bazı maddelerin Anayasaya aykırı olduğuna dönük başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, kararını açıkladı. Kararda, bazı maddeler Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Sonradan değiştirilen bazı maddeler değerlendirmeye alınmazken, Ajansın toplam hasılat üzerinden pay alması ise Anayasaya aykırı bulunmadı.

7183 sayılı kanunun 3. Maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Ajansın Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir” ifadesi Anayasanın 7. maddesine aykırı bulunarak iptal edildi. Gerekçe olarak ise, Ajansa yönetici atanmasına ilişkin temel ilkeleri ve çerçeveyi belirleyen herhangi bir hüküm bulunmaması gösterildi.

Ciro üzerinden Ajans payı Anayasaya aykırı bulunmadı

Kanunun 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan Ajansın toplam hasılat üzerinden pay alacağına ilişkin ifadeye yapılan itiraz Anayasaya aykırı bulunmadı. Karara gerekçe olarak ise “Söz konusu payın katlanılamayacak bir külfet olmaması” gösterildi.

TGA denetime girecek

Anayasa Mahkemesi ayrıca, TGA’yı Sayıştay denetiminin dışında tutan 7. maddenin 2. fıkrasını da iptal etti. Yasaya göre Sayıştay TGA’yı denetleyemiyor, sadece bağımsız denetleme şirketlerinin raporlarını inceleyebiliyordu.

4 maddenin 1. fıkrasının d bendi 'keyfilik' gerekçesiyle iptal edildi

İptal edilen maddelerden biri de 4. maddenin 1 fıkrasının d bendi oldu. Bendde yer alan “Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabilir, destek ve kaynak sağlayabilir.” ifadesi de Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. CHP’nin yaptığı itirazda bu ifadenin keyfi uygulamalara neden olacağı ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı belirtilmişti.

Kamu İhale Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabi olacak

Yüksek mahkeme öte yandan TGA’yı Kamu İhale Kanununu, Devlet Memurları Kanununu, Sayıştay Kanununu gibi birçok kanundan muaf tutan 8. maddenin 3 ve 4 numaralı fıkralarını da yasaya aykırı bularak iptal etti.